Kdo so

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela, omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Kot nadarjeni in/ali talentirani učenci so identificirani učenci, ki izkazujejo izjemne dosežke ali imajo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, učnem, vodstvenem, tehniškem, gibalnem ali umetniškem (likovnem, dramskem, glasbenem, literarnem, filmskem) področju in ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti. Splošna intelektualna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih dosežkov na več področjih hkrati. O talentiranosti govorimo, kadar učenec dosega izjemne dosežke na posameznih področjih (npr. glasbenem, literarnem, likovnem).