Organiziranost

USTANOVITELJ
Ustanovitelj zavoda je Občina Vodice, Kopitarjev trg 1.

ZAVOD UPRAVLJAJO
Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi šole.

SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.