Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah:

1. Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka v prvem triletju OŠ ter tudi kasneje, če so bili učenci prej morda spregledani. Izvede se na podlagi različnih meril, kot npr. učni uspeh, dosežki učenca pri različnih dejavnostih, rezultati tekmovanj (udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih), mnenje učitelja (ki ga le-ta oblikuje na osnovi opazovanja znakov nadarjenosti, ki jih učenci pokažejo med rednim vzgojno-izobraževalnim procesom) in mnenje svetovalne službe.

Evidentirani učenci, kamor spadajo vsi, ki izpolnjujejo vsaj eno od meril, se po seznanitvi in pridobitvi mnenja staršev vključijo v proces identifikacije.

2. Faza identifikacije poteka v drugi triadi oz. v višjih razredih (glede na čas evidentiranja) s pomočjo različnih pripomočkov:

Ocenjevalne lestvice nadarjenosti (splošno-intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, literarno, dramsko, filmsko, likovno, glasbeno, gibalno, tehnično področje). Lestvice za posameznega učenca izpolnjujejo učitelji.

Psihološki test ustvarjalnosti in splošnih intelektualnih sposobnosti. Za našo šolo izvede testiranje, vrednotenje in interpretacijo testnih rezultatov psihologinja s Centra za psihodiagnostična sredstva.

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od testov ali na eni od ocenjevalnih lestvic dosežejo rezultat, ki sodi v zgornjih 10% populacije enako starih vrstnikov. Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja v procesu odkrivanja nadarjenih otrok. Starše nadarjenega učenca se seznani z ugotovitvijo ter pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti.