Dodatna strokovna pomoč (na podlagi odločbe o usmeritvi)

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Zakonske podlage

Usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Obrazci in kriteriji 

Kako pričeti postopek usmerjanja?

Učitelji in šolska svetovalna služba spremljajo delo, razvoj in napredek vseh učencev. O morebitnih težavah in njihovem reševanju se redno pogovarjajo s starši. Začetek postopka usmerjanja se načeloma prične v sodelovanju staršev in otrokovega razrednika, šolske svetovalne službe ter sledi predhodnemu delu učiteljev, svetovalne službe z otrokom.

Postopek usmerjanja pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši), in sicer tako, da vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo.

Staršem predlagamo, da se o učnih in/ali drugih težavah vašega otroka najprej pogovorite z razrednikom, ki se bo po potrebi obrnil na šolsko svetovalno službo ali vas usmeril k svetovalni delavki. Lahko pa se tudi sami obrnete na svetovalno delavko, ki se bo z vami pogovorila o postopku usmerjanja.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja lahko poda tudi šola, v kolikor presodi, da je usmeritev potrebna, starši pa ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.

Po prejemu odločbe o usmeritvi je otroku dodeljena dodatna strokovna pomoč v določenem obsegu. Zanj se pripravi individualizirani program, v katerem se opredelijo individualni cilji in potrebne prilagoditve.