Individualna in skupinska učna pomoč

Za vključitev učenca k individualni ali skupinski pomoči je potrebno predhodno obiskovanje dopolnilnega pouka. V kolikor se izkaže, da otrok potrebuje več pomoči,  se ga v soglasju s starši vključi v eno izmed oblik učne pomoči. Za posameznega učenca se izdela načrt pomoči, kjer so opredeljena področja, na katerih ima otrok težave. Pri izvajanju in evalvaciji načrta sodelujejo tudi starši otroka in njegova razredničarka. Sočasno z izvajanjem vseh vrst pomoči nastaja izvirni delovni projekt pomoči, ki ga šola pripravi za posameznega učenca.

Kadar dopolnilni pouk in individualna ali skupinska učna pomoč ne omogočata pričakovanega napredka in se izkaže, da bi učenec potreboval specifično pomoč ter prilagoditve, začnemo razmišljati o začetku postopka usmerjanja.

Individualno in skupinsko učno pomoč na šoli v šolskem letu 2020/2021 na OŠ Vodice izvajajo naslednji učitelji v predvidenih terminih:

… kmalu …

Kontakti:

sasa.simnovec@gmail.com; marijatrnovec@gmail.com